Get in Touch with Us!

Phone

+86-731-8583-8168

Mobile:

+86-158-1871-6742

Hunan Headquarter:

24th Floor, Block 6, Fudixingguangtiandi, Xiangfuzhong Rd, Yuhua District, Changsha, Hunan, China Postal Code: 410000

Factory Address:

1st Floor Jiyazhichangfang, No.9 Qilin Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China Postal Code: 518000

Send Us Your Message

Our profiles on social media

Opening Hours

  • 9am – 7pm
  • 9am – 7pm
  • 9am – 7pm
  • 9am – 7pm
  • 9am – 7pm
  • 9am – 7pm

# We will take a break from 12:00 AM to 1:30 PM GMT+8.